U chwała nr XI/34/2021

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 24 lutego 2021 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w roku 2021”

Na podstawie § 6 pkt. 6, § 10 ust. 1 Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2789), art 69 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 poz. 638 ) Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego w roku 2021”, zwany dalej Programem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Roman Kulterman

Załącznik do uchwały nr XI/34/2021
Zgromadzenia Związku
Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 24 lutego 2021 roku

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

NA TERENIE GMIN NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN REGIONU SŁUPECKIEGO W ROKU 2021

§ 1. Wprowadzenie

1. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, zwany w dalszej części Programem, jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt.

2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w roku 2021 w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących je podmiotów.

3. W Programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638).

4. Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych,

a w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich.

§ 2. Cele Programu

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638).

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

§ 3. Zadania w ramach Programu

W ramach Programu Związek Gmin Regionu Słupeckiego – właściciel schroniska dla bezdomnych zwierząt realizuje następujące zadania:

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami,

3. odławianie bezdomnych zwierząt,

4. regulację populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację, kastrację oraz elektroniczne znakowanie zwierząt przebywających w schronisku,

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6. usypianie ślepych miotów,

7. zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym,

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 4. Wykonawcy Programu

Realizację zadań w ramach Programu prowadzi:

1. Związek Gmin Regionu Słupeckiego -właściciel schroniska dla bezdomnych zwierząt znajdującego się w miejscowości Ostrowo Kościelne 35, który zrzesza 9 gmin: miasto Słupcę, gminę Słupca, Zagórów, Wilczyn, Lądek, Powidz, Orchowo, Ostrowite, Strzałkowo zwany w dalszej części „Związkiem”.

2.Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym nr 35, gm. Strzałkowo, zwane dalej „Schroniskiem”

§ 5. Opieka nad wolno żyjącymi kotami

1. Koty wolno żyjące są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie 9 gmin realizuje Związek poprzez:

1) przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu skupisk kotów wolno żyjących. Pracownik Schroniska prowadzi rejestr społecznych opiekunów zwierząt, w którym określone jest miejsce ich przebywania, orientacyjna liczba, ilość przeznaczonej karmy, dane opiekuna. Informacje w rejestrze będą podlegały sprawdzeniu,

2) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,

2) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych w okresie od 1 grudnia do 1 marca następnego roku zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących poprzez wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) na terenie ich przebywania, za zgodą
i w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na której zwierzęta przebywają.

Karmę dla kotów wolno żyjących wydaje pracownik na terenie Schroniska za pokwitowaniem odbioru, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru. Opiekunom kotów wolnożyjących
przysługuje do 18 kg karmy rocznie na 1 kota.

2) udzielanie przez lekarza weterynarii, z którym Związek zawarł umowę pomocy lekarskiej chorym kotom oraz ich sterylizacja lub kastracja i ponowne ich wypuszczanie.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

2. Bezdomne zwierzęta na terenie gmin- członków Związku podlegają stałemu odławianiu przez pracownika Schroniska. Zgłoszenia przyjmują urzędy gmin lub schronisko dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym (numery telefonów dostępne są na stronach poszczególnych urzędów gmin oraz na stronie internetowej Związku www.gminy.slupca.pl)

3. Urzędy po przyjęciu zgłoszenia informują Schronisko o konieczności odłowienia zwierzęcia.

4. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

5. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.

6. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska.

7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego

w miejscowości Kąty 4, na terenie gminy Słupca.

8. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom:

1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii;

2) pomocy lekarsko – weterynaryjnej;

3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę;

4) po opuszczeniu kwarantanny, niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.

8. W przypadku zgłoszenia się do Schroniska właściciela zwierzęcia ponosi on opłaty, które zostały ustalone w regulaminie Schroniska.

§ 7. Regulacja populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację, kastrację oraz elektroniczne znakowanie zwierząt

1. Związek realizuje sterylizację i kastrację zwierząt w Schronisku zgodnie z regulaminem Schroniska dla zwierząt.

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom kastracji i sterylizacji podlegają wyłącznie zwierząt u których nie istnieją

przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.

4. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt przebywających w Schronisku polega na wszczepieniu miniaturowego mikroprocesorowego układu elektronicznego oraz rejestracji zwierząt w ogólnopolskiej bazie danych z ujawnieniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Ostrowie Kościelnym jako właściciela. Po adopcji zwierzęcia lekarz weterynarz, działający na mocy umowy zawartej ze Związkiem Gmin Regionu Słupeckiego (Wykonawca) niezwłocznie przerejestrowuje zwierzę na dane nowego właściciela.

Administratorem danych i podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych będzie Wykonawca.

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

1. Organizacja adopcji bezdomnych zwierząt jest realizowana poprzez:

-aktywne poszukiwanie osób zainteresowanych objęciem opieki nad zwierzęciem polegające między innymi na umieszczaniu zdjęć i opisów zwierząt w lokalnej prasie, organizowanie dni otwartych w schronisku,

– prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska oraz na profilu w portalu społecznościowym prowadzonym przez wolontariuszy,

– przekazywanie nowym właścicielom zwierząt przeznaczonych do adopcji na podstawie zawartej umowy adopcyjnej z zastrzeżeniem możliwości weryfikowania warunków bytowych zwierzęcia.

Zasady adopcji bezdomnych zwierząt zawiera regulamin Schroniska.

2. Przewiduje się możliwość nieodpłatnego przekazywania bezdomnych zwierząt organizacjom pozarządowym specjalizującym się w opiece nad konkretnymi rasami psów lub kotów na podstawie zawartej umowy.

3. Wspieranie adopcji obywa się poprzez prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących ochrony zwierząt, poszanowania ich praw i odpowiedzialnego posiadania w tym organizowanie akcji promujących adopcję we współpracy z wolontariuszami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony zwierząt.

§ 9. Usypianie ślepych miotów

1. Uśpieniu mogą być poddane zwierzęta, które przyszły na świat w Schronisku.

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku.

3. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawia się w Schronisku w celu przekazania ich do utylizacji.

§ 10. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym

gospodarstwie rolnym

1. W przypadkach znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi bądź w wyniku zdarzeń losowych (np. śmierci lub poważnej choroby właściciela) zapewnia się opiekę zwierzętom w gospodarstwie rolnym w miejscowości Kąty 4, na terenie gminy Słupca .
2. Opiekę nad zwierzętami sprawuje właściciel gospodarstwa do czasu znalezienia zwierzętom
nowego właściciela, który posiada odpowiednie warunki do przetrzymywania zwierząt gospodarskich. Koszty związane z opieką zwierząt gospodarskich, jeśli nie uda się ustalić właściciela do czasu przekazania nowemu właścicielowi ponosi Związek Gmin Regionu Słupeckiego.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt

1. Lekarz weterynarii, z którym Związek ma podpisaną umowę zapewnia opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi pełnienia całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych niezwłocznie, od zgłoszenia telefonicznego przez uprawnione osoby (Policję, Straż, Związek Gmin Regionu Słupeckiego, gminy należące do Związku).

2. Całodobowa opieka weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych polega na udzieleniu pomocy rannym zwierzętom w miejscu zdarzenia lub w razie konieczności przewiezienia przez lekarza własnym transportem do zakładu leczniczego i udzielenia niezbędnej pomocy na miejscu, a następnie dostarczenia do schroniska dla zwierząt znajdującego się w m. Ostrowo Kościelne 35, gdzie będzie kontynuowane ewentualne leczenie, w przypadku zwierząt domowych. Inne zwierzęta należy dostarczyć do Schroniska w celu przewiezienia zwierzęcia przez pracownika Schroniska do gospodarstwa rolnego w przypadku zwierząt gospodarskich lub do najbliższego ośrodka rehabilitacji dla zwierząt.

W przypadku, gdy przewiezienie zwierzęcia z jakichkolwiek przyczyn będzie niemożliwe, tymczasowym przetrzymaniu zwierzęcia we właściwych warunkach sanitarno – bytowych.

Zastosowaniu eutanazji wobec zwierząt, które uległy ciężkiemu wypadkowi a ich stan zdrowia jest na tyle ciężki, że leczenie nie rokuje powodzenia.

3. Weterynarzem pełniącym całodobową opiekę weterynaryjną w 2021 roku na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego jest Pan Mariusz Witkowski prowadzący Gabinet weterynaryjny, ul. Słupecka 1, 62-406 Lądek.

§ 12. Finansowanie Programu

1. Na realizację zadań powierzonych Związkowi, gminy należące do Związku Gmin Regionu Słupeckiego w 2021 roku w ramach składki członkowskiej przeznaczą na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami następujące kwoty:

-gmina Słupca 62.408,88 zł,

– miasto Słupca 85.101,84 zł,

– gmina Lądek 37.697,68 zł,

– gmina Strzałkowo 65.480,40 zł,

– gmina Orchowo 25.038,72 zł,

– gmina Zagórów 56.998,08 zł,

– gmina Ostrowite 34.512,48 zł

– gmina Wilczyn 39.579,84 zł,

– gmina Powidz 14.463,36 zł.

Łącznie 421.271,28 zł, z tego na :

-zakup karmy dla kotów wolno żyjących 3.000,00 zł

– sterylizację kotów wolno żyjących 4.800,00 zł

– kastracja kotów wolno żyjących 2.800,00 zł

– elektroniczne znakowanie zwierząt 4.000,00 zł

– akcję promujące adopcję 3.000,00 zł

– wynajem pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich – 4.428,00 zł

2. Środki wydatkowane są z zachowaniem przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

Roman Kulterman