Regulamin

Uchwała nr X/33/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu schroniska dla bezdomnych zwierząt

Na podstawie uchwały nr 4/2003 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie utworzenia schroniska dla zwierząt i ustalenia wysokości składki na jego utrzymanie Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się nowy regulamin określający zasady działania schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym 35, gmina Strzałkowo w następującym brzmieniu:

I. Organizacja schroniska
1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt znajduje się w Ostrowie Kościelnym 35, gmina Strzałkowo.
2. Schronisko nadzorowane i prowadzone jest przez Związek Gmin Regionu Słupeckiego.
3. Związek Gmin Regionu Słupeckiego w celu realizacji zadań schroniska zawiera umowę
 z lekarzem weterynarii.
4. Schronisko podlega stałemu nadzorowi lekarza weterynarii.
5.Lekarz weterynarii opracowuje szczegółową instrukcję dezynfekcji w schronisku.
6. Każdy pracownik zatrudniony w schronisku ma określone w zakresie czynności szczegółowe obowiązki.
7.Wszyscy pracownicy schroniska powinni posiadać przyjacielski i humanitarny
stosunek do zwierząt. Niehumanitarne traktowanie zwierząt będzie powodem rozwiązania umowy o pracę.
8. Wszyscy pracownicy schroniska muszą być przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisów BHP, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ze zwierzętami. 

II. Zadania schroniska
1.Odławianie biegających luzem psów na obszarze gmin będących członkami Związku Gmin Regionu Słupeckiego i dostarczanie ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych w szczególności psów i kotów.
3. Leczenie chorych zwierząt rokujących możliwości wyleczenia.
4. Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym
zapewnić im należyte warunki bytowe.
5. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych oraz ślepych miotów.
6.Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym w schronisku.
7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadkach drogowych.
8. Doprowadzenie do lecznicy na obserwację zwierząt, które pokąsały człowieka lub podejrzanych o zakażenie wścieklizną
9. Prowadzenie we współpracy z wolontariuszami działań edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt.
10. Zapewnienie możliwości nieodpłatnego przekazywania bezdomnych zwierząt ze schroniska organizacjom pozarządowym specjalizującym się w opiece nad określonymi rasami psów lub kotów na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
11.Zawiadamianie wójtów/burmistrzów gmin należących do Związku Gmin Regionu
Słupeckiego o znęcaniu się nad zwierzętami oraz o przetrzymywaniu zwierząt w
niewłaściwych warunkach.
12.Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.
13. Wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt przebywających w schronisku przez lekarza weterynarii. Zabiegi kastracji i sterylizacji będą przeprowadzane wyłącznie u zwierząt, u których nie istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.
14.W przypadkach znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi bądź w wyniku zdarzeń losowych (np. śmierci lub poważnej choroby właściciela) zapewnienie opieki zwierzętom poprzez umieszczenie ich w gospodarstwie rolnym, z którym Związek Gmin Regionu Słupeckiego ma podpisaną umowę. 


III. Przyjmowanie zwierząt do schroniska
1.Do schroniska przyjmowane są zwierzęta z terenu gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego.
2.Zwierzęta przyjmowane są przez pracownika schroniska.
3. Schronisko przyjmuje zgłoszenia o miejscach pobytu bezdomnych zwierząt oraz wszelkie informacje o nieprawidłowościach w zakresie opieki nad zwierząt na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego. 
4. Schronisko zobowiązane jest do podjęcia interwencji na wezwanie przez funkcjonariuszy właściwej miejscowo jednostki straży pożarnej lub policji.
5.Schronisko prowadzi dokumentację przyjęcia i pobytu zwierzęcia w postaci rejestru zawierającego:
- kolejny numer w rejestrze,
- numer porządkowy zwierzęcia,
- krótki opis zwierzęcia, określenie płci i wieku,
- imię, nazwisko, adres, telefon osoby doprowadzającej potwierdzone jej podpisem
(w razie odmowy podania danych zwierzę również jest przyjmowane),
- miejsce schwytania zwierzęcia przez pracownika schroniska,
- inne bliższe dane o zwierzęciu ( cechy zwierzęcia).
6. Pracownik dokonuje oględzin przyjmowanego zwierzęcia i razie konieczności leczenia lub uśpienia natychmiast wzywa lekarza weterynarii.
7. Nowo przyjętych zwierząt w miarę możliwości nie należy przetrzymywać z innymi zwierzętami w celu ułatwienia adaptacji do nowych warunków i odbycia kwarantanny dla ochrony przed chorobami zakaźnymi.
8. Nowo przyjęte zwierzę po oględzinach powinno zostać zaszczepione w niezębnym zakresie, o którym decyduje lekarz weterynarii.
9.Zwierzęta chore, samice w rui i zwierzęta agresywne należy przetrzymywać w oddzielnych, przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.
10. O zauważonych objawach chorobowych pracownik schroniska jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić lekarza weterynarii.

IV. Wydawanie zwierząt
1.Zwierzę może być wydane ze schroniska po odbyciu 14 dniowej kwarantanny. Osoba, która chciałaby zabrać zwierzę podczas trwania kwarantanny zobowiązuje się do zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej do końca trwania kwarantanny.
2. Właściciele, których zwierzę znalazło się w schronisku, po udokumentowania lub uprawdopodobnieniu swojego prawa własności mogą odebrać zwierzę ponosząc koszty
interwencji, transportu i szczepień oraz sprawowania opieki nad zwierzęciem w okresie pobytu w schronisku.
3.Wydanie zwierzęcia pozostającego w schronisku pod opiekę osoby zainteresowanej
jego posiadaniem może nastąpić w sytuacji gdy zainteresowany wykażę, iż ma możliwość zapewnienia zwierzęciu odpowiednich warunków bytowych.
4. Psy wolno wydawać po zaszczepieniu ich przeciwko wściekliźnie.
5.Każda osoba zabierająca zwierzę ze schroniska zobowiązana jest do podpisania umowy adopcyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Osoba adoptująca zwierzę , może odstąpić od umowy adopcyjnej bez żadnych konsekwencji, jednakże musi wskazać racjonalną przyczynę rezygnacji z opieki nad zwierzęciem.
7. Nie wolno wydawać zwierząt:
a) chorych, ciężarnych oraz szczeniąt przed szóstym tygodniem życia,
b) dzieciom i młodzieży do lat 18,
c) osobom nietrzeźwym,
d) osobom podejrzanym o spekulacje i znęcanie się nad zwierzętami.
8.W przypadkach wątpliwych schronisko ma prawo sprawdzić warunki pobytu zwierzęcia przed jego wydaniem.

V Eutanazja zwierząt
1. Zwierzę może być uśpione przy zachowaniu warunków ściśle określonych przez ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.
2. Lekarz weterynarii podejmuje decyzję o uśpieniu zwierzęcia chorego, nie rokującego nadziei na wyleczenie.
3. Uśpienie może być dokonane tylko przez lekarza weterynarii.
4. Schronisko zobowiązane jest do prowadzenia dokładnej dokumentacji
dotyczącej eutanazji zwierząt z podaniem przyczyny uśpienia zwierzęcia. Zapis powinien być potwierdzony podpisem lekarza weterynarii.
5. Usypianie jest dokonywane w schronisku w specjalnie przeznaczonym do tego
celu pomieszczeń lub w lecznicy weterynaryjnej.
6. Zwłoki zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu oddania ich do zakładu utylizacyjnego, z którym schronisko ma podpisaną umowę.

VI Opłaty za usługi schroniska
1.Osoba zabierająca bezdomne zwierzę ze schroniska nie uiszcza opłaty na rzecz schroniska.
2.Opłata na rzecz schroniska jest uiszczana w przypadku gdy właściciel pozostawi zwierzę bez opieki i zgłosi się po jego odbiór.
3. Opłatę, o której mowa w pkt. 2 należy uiścić przelewem bankowym na konto Związku Gmin Regionu Słupeckiego. Stawki opłat ujęte są w cenniku, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
4. Zwierzę może zostać wydane po okazaniu dowodu wpłaty, o której mowa w pkt. 2 .
5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od pobrania opłaty za wydane zwierzę.
6.Cennik opłat schroniska powinien być wywieszony w widocznym miejscu.

VII Zasady końcowe
1.Schronisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
2. Zabrania się interesantom:
a) zbliżać się do zwierząt bez asysty pracownika,
b) karmienia zwierząt,
c) drażnienia zwierząt.
3. Osobom nietrzeźwym wstęp do schroniska jest zabroniony.

§ 2. Traci moc uchwała nr IX/23/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego 
z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu schroniska dla bezdomnych zwierząt.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                           Załącznik nr 1 do regulaminu schroniska

UMOWA ADOPCYJNA

Miejscowość ……………………… dnia…………………………………………………….
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………..
Adres ………………………………………………………………………...........................................……………………………………………………………………………………………….
Tel. ……………………………………………………………………………………………........
Seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………….............
Mam świadomość, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt 
Płeć zwierzęcia ………………………………………………………………………………. rasa…………………………………………………………………………………………….
Cechy szczególne …………………………………………………………………………………………………
Imię …………………………………………………………………………………………………
Zobowiązuje się:
1. Zapewnić zwierzęciu wyżywienie, wodę i schronienie, nie wypuszczając go na tereny otwarte bez dozoru.
2. Zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem.
3. Zarejestrować zwierzę we właściwym urzędzie (jeśli przepisy prawne tego wymagają) oraz zapewnić mu staranną opiekę weterynaryjną i szczepienia ochronne.
4. Zapewnić mu opiekę i ochronę.
5. Nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym.

Schronisko zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji w nowym miejscu pobytu adoptowanego zwierzęcia i odebrania go osobie, pod której opieką pozostaje w przypadku
stwierdzenia naruszeń obowiązków właściciela zwierzęcia wynikających z powyższego
zobowiązania.

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Gmin Regionu Słupeckiego gromadzonych w zbiorze „Rejestr Umów Adopcji Zwierząt” w celu zawarcia niniejszej umowy oraz prowadzenia ewidencji umów adopcyjnych (art. 7 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy przyjmuję do wiadomości że:
· administratorem zbioru danych osobowych jest Związek Gmin Regionu Słupeckiego z siedzibą 
w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16,
· dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem i nie będą przekazywane innym podmiotom,
· przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania,
· dane podaję dobrowolnie.

…………………………………………. ………  ………………………………………..
podpis pracownika przyjmującej oświadczenie)  (podpis osoby składającej oświadczenie)                                                         Załącznik nr 2 do regulaminu schroniskaUMOWA
nieodpłatnego przekazania bezdomnych zwierząt organizacji pozarządowej

specjalizującej się w opiece nad określonymi rasami psów lub kotów

§1. Umowa zawarta w dniu………………………………………………………………………..

pomiędzy

Związkiem Gmin Regionu Słupeckiego, 62-400 Słupca, ul. Sienkiewicza 16, reprezentowanym przez Zarząd Związku w osobach:

Grażyna Kazuś, Dariusz Grzywiński

zwanym dalej Wydającym.

a

…………………………………………………………………………………………………..

Nazwa organizacji pozarządowej

reprezentowany/a przez…………………………………………………………………………..

zwany/a dalej Przejmującym.

§2. 1. Na mocy niniejszej umowy Wydający przekazuje Przejmującemu:

gatunek zwierzęcia:…………………….

płeć: …………………………..………..

rasa: …………………………………….

imię: ……………………………………

chip:…………………………………….

Tatuaż: ..………………………………..

rodowód: ……………………………….

wiek/data urodzenia: ……………………

maść: ……………………………………

w celu podjęcia starań o adopcję zwierzęcia przez nowego właściciela.

2. Przejmujący oświadcza, że zobowiązuje się do trzymania zwierzęcia w godnych i humanitarnych warunkach.

3. Przejmujący zobowiązuje się do zapewnienia zwierzęciu opieki, wyżywienia a w razie choroby opieki weterynaryjnej.

§3. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Podpis przejmującego Podpis wydającego

………………………. ……………………..

                                                   Załącznik nr 3 do regulaminu schroniskaOPŁATY ZA USŁUGI SCHRONISKA

- jednorazowa opłata za odbiór przez właściciela zwierzęcia pozostawionego bez
opieki 100 ,00 zł,
- opłata za sprawowanie opieki nad zwierzęciem pozostawionym bez opieki:
- kot 4 zł/ dobę,
- pies do 10 kg masy ciała 5 zł /dobę,
- pies od 10 – 20 kg masy ciała 7 zł/ dobę,
- pies powyżej 20 kg masy ciała 10 zł/dobę.
Uzasadnienie
do uchwały nr X/33/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 21 marca 2017 roku


Zgromadzenie Związku przyjęło nowy regulamin schroniska w brzmieniu zgodnym z uchwalonym
 „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego w roku 2017”.