Regulamin

Uchwała nr IX/23/2012
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Na podstawie uchwały nr 4/2003 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 22 maja 2003r. w sprawie utworzenia schroniska dla zwierząt i ustalenie wysokości składki na jego utrzymanie Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

§ 1 Przyjmuje się nowy regulamin określający zasady działania schroniska dla
bezdomnych zwierząt w m. Ostrowo Kościelne 35, gmina Strzałkowo
w następującym brzmieniu:

I. Organizacja schroniska:

 1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt znajduje się w m. Ostrowo Kościelne 35, gmina Strzałkowo.
 2. Schronisko nadzorowane i prowadzone jest przez Związek Gmin Regionu Słupeckiego.
 3. Pracownik schroniska odpowiedzialny jest za całokształt prac w schronisku, jego majątek, właściwą administrację, wykonywanie napraw bieżących, przestrzeganie umowy i niniejszego regulaminu oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Schronisko podlega stałemu nadzorowi lekarza weterynarii.
 5. Lekarz weterynarii opracowuje szczegółową instrukcję odkażania i dezynfekcji w schronisku.
 6. Każdy pracownik zatrudniony w schronisku ma określone w zakresie czynności szczegółowe obowiązki.

II. Zadania schroniska

 1. Odławianie biegających luzem psów na obszarze gmin będących członkami Związku Gmin Regionu Słupeckiego i dostarczanie ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 2. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych w szczególności psów i kotów.
 3. Leczenie chorych zwierząt rokujących możliwości wyleczenia.
 4. Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.
 5. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych oraz ślepych miotów.
 6. Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym w schronisku.
 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadkach drogowych.
 8. Doprowadzenie do lecznicy na obserwację zwierząt, które pokąsały człowieka lub podejrzanych o wściekliznę.
 9. Prowadzenie akcji profilaktycznych i propagandowych mających na celu uświadomienie mieszkańcom gmin – stron porozumienia ich praw i obowiązków wobec zwierząt.
 10. Zawiadamianie wójtów/burmistrzów gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego o znęcaniu się nad zwierzętami oraz o przetrzymywaniu zwierząt w niewłaściwych warunkach.
 11. Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 12. Wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt przebywających w schronisku przez lekarza weterynarii, z którym Związek Gmin Regionu Słupeckiego ma podpisaną umowę. Zabiegi kastracji i sterylizacji będą przeprowadzane wyłącznie u zwierząt u których nie istnieją przeciwwskazania do wykonania tych  zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.
 13. W przypadkach znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi bądź w wyniku zdarzeń losowych (np. śmierci lub poważnej choroby właściciela) zapewnienie opieki zwierzętom poprzez umieszczenie ich w gospodarstwie rolnym, z którym Związek Gmin Regionu Słupeckiego ma podpisaną umowę. W wyznaczonym gospodarstwie umieszczone zostaną zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielowi w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

III. Obowiązki personelu schroniska

 1. Wszyscy pracownicy schroniska powinni posiadać przyjacielski i humanitarny stosunek do zwierząt. Niehumanitarne traktowanie zwierząt będzie powodem rozwiązania umowy o pracę.
 2. W schronisku należy zapewnić odpowiednie warunki higieniczne i sanitarne, między innymi poprzez okresowe dezynfekcje (izolowanie chorych psów).

IV. Przyjmowanie zwierząt do schroniska

 1. Do schroniska zostaje przyjęte każde doprowadzone zwierzę.
 2. Zwierzęta przyjmowane są przez pracownika schroniska.
 3. Schronisko prowadzi dokumentację przyjęcia i pobytu zwierzęcia w postaci rejestru zawierającego:
  • kolejny numer w rejestrze,
  • numer porządkowy zwierzęcia,
  • krótki opis zwierzęcia, określenie płci i wieku,
  • imię, nazwisko, adres, telefon osoby doprowadzającej potwierdzone jej podpisem (w razie odmowy podania danych zwierzę również jest przyjmowane),
  • miejsce schwytania zwierzęcia przez pracownika schroniska,
  • inne bliższe dane o zwierzęciu ( cechy zwierzęcia),
  • dane nabywcy spisane z dowodu osobistego,
 4. Pracownik dokonuje oględzin przyjmowanego zwierzęcia i razie konieczności
  leczenia lub uśpienia natychmiast wzywa lekarza weterynarii.
 5. Nowo przyjętych zwierząt przez kilka dni w miarę możliwości nie należy przetrzymywać z innymi zwierzętami w celu ułatwienia adaptacji do nowych warunków i odbycia kwarantanny dla ochrony przed chorobami zakaźnymi.
 6. Nowo przyjęte zwierzę po oględzinach powinno zostać zaszczepione.
 7. Zwierzęta chore, samice w rui i zwierzęta agresywne należy przetrzymywać w oddzielnych, przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.
 8. O zauważonych objawach chorobowych pracownik schroniska jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić lekarza weterynarii.

 V. Wydawanie zwierząt

 1. Zwierzę może być wydane ze schroniska po odbyciu 14 dniowej kwarantanny. Osoba, która chciałaby zabrać zwierzę podczas trwania kwarantanny zobowiązuje się do zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej do końca trwania kwarantanny.
 2. Właściciele, których zwierzę znalazło się w schronisku, po udokumentowania lub uwiarygodnieniu prawa własności mają prawo odebrać zwierzę ponosząc koszty interwencji, transportu i szczepień oraz sprawowania opieki nad zwierzęciem w okresie pobytu w schronisku.
 3. Wydanie zwierzęcia pozostającego w schronisku pod opiekę osoby zainteresowanej jego posiadaniem może nastąpić w sytuacji gdy zainteresowany wykażę, iż ma możliwość zapewnienia zwierzęciu odpowiednich warunków bytowych.
 4. Psy wolno wydawać po zaszczepieniu ich przeciwko wściekliźnie.
 5. Każda osoba zabierająca zwierzę ze schroniska zobowiązana jest do podpisania umowy adopcyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Nie wolno wydawać zwierząt:
  • chorych, ciężarnych oraz szczeniąt przed szóstym tygodniem życia,
  • dzieciom i młodzieży do lat 18,
  • osobom nietrzeźwym,
  • osobom podejrzanym o spekulacje i znęcanie się nad zwierzętami.
 7. Pracownikowi schroniska przysługuje prawo sprawdzenia nowych warunków bytowych zwierzęcia w celu sprawdzenia czy nie zostały naruszone obowiązki właściciela zwierzęcia wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
  zwierząt.
 8. W przypadkach wątpliwych schronisko ma prawo sprawdzić warunki pobytu zwierzęcia przed jego wydaniem.

VI Eutanazja zwierząt

 1. Zwierzę może być uśpione przy zachowaniu warunków ściśle określonych przez ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o Ochronie zwierząt.
 2. Lekarz weterynarii podejmuje decyzję o uśpieniu zwierzęcia chorego, nie rokującego nadziei na wyleczenie.
 3. Uśpienie może być dokonane tylko przez lekarza weterynarii.
 4. Schronisko zobowiązane jest do prowadzenia dokładnej dokumentacji dotyczącej eutanazji zwierząt z podaniem przyczyny uśpienia zwierzęcia. Zapis powinien być potwierdzony podpisem lekarza weterynarii.
 5. Usypianie jest dokonywane w schronisku w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeń lub w lecznicy weterynaryjnej.
 6. Zwłoki zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu oddania ich do zakładu utylizacyjnego, z którym schronisko ma podpisaną umowę.

 VII Opłaty za usługi schroniska

 1. Osoba zabierająca bezdomne zwierzę ze schroniska nie uiszcza opłaty na rzecz schroniska.
 2. Opłata na rzecz schroniska jest uiszczana w przypadku gdy właściciel pozostawi zwierzę bez opieki i zgłosi się po jego odbiór.
 3. Opłatę, o której mowa w pkt. 2 należy uiścić przelewem bankowym na konto Związku Gmin Regionu Słupeckiego. Stawki opłat ujęte są w cenniku, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Zwierzę może zostać wydane po okazaniu dowodu wpłaty, o której mowa w pkt. 2
 5. W szczególnych przypadkach można odstąpić od pobrania opłaty za wydane zwierzę.
 6. Cennik opłat schroniska powinien być wywieszony w widocznym miejscu.

VIII Zasady końcowe

 1. Schronisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
 2. Zabrania się interesantom:
  • zbliżać się do zwierząt bez asysty pracownika,
  • karmienia zwierząt,
  • drażnienia zwierząt.
 3. Osobom nietrzeźwym wstęp do schroniska jest zabroniony.

§ 2. Traci moc uchwała nr 10/200 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu schroniska dla bezdomnych zwierząt

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

OPŁATY ZA USŁUGI SCHRONISKA

 • jednorazowa opłata za odbiór przez właściciela zwierzęcia pozostawionego bez opieki 100 ,00 zł
 • opłata za sprawowanie opieki nad zwierzęciem pozostawionym bez opieki:
  • kot 4 zł/ dobę
  • pies do 10 kg masy ciała 5 zł /dobę
  • pies od 10 – 20 kg masy ciała 7 zł/ dobę
  • pies powyżej 20 kg masy ciała 10 zł/dobę