Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom

Witamy na stronach schronisko dla bezdomnych zwierząt, znajdującego się w miejscowości Ostrowo Kościelne, gmina Strzałkowo, na terenie województwa wielkopolskiego. Schronisko nadzorowane i prowadzone jest przez Związek Gmin Regionu Słupeckiego. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą stroną.

Do najważniejszych zadań schroniska należy:

 1. Odławianie biegających luzem psów na obszarze gmin będących członkami Związku Gmin Regionu Słupeckiego i dostarczanie ich do Schroniska.
 2. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych w szczególności psów i kotów.
 3. Leczenie chorych zwierząt rokujących możliwości wyleczenia.
 4. Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.
 1. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych oraz ślepych miotów.
 2. Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym.
 3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadkach drogowych.
 4. Prowadzenie we współpracy z wolontariuszami działań edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt.
 5. Zapewnienie możliwości nieodpłatnego przekazywania bezdomnych zwierząt ze Schroniska organizacjom pozarządowym specjalizującym się w opiece nad określonymi rasami psów lub kotów na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 6. Zawiadamianie wójtów/burmistrzów gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego o znęcaniu się nad zwierzętami oraz o przetrzymywaniu zwierząt w niewłaściwych warunkach.
 7. Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 8. Zlecenie wykonywania zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt przebywających w Schronisku lekarzowi weterynarii, z którym Związek ma podpisaną umowę. Zabiegi kastracji i sterylizacji mogą być przeprowadzane wyłącznie u zwierząt, u których nie istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.
 9. W przypadkach znęcania się nad zwierzętami bezdomnymi lub gospodarskimi, bądź
  w wyniku zdarzeń losowych (np. śmierci lub poważnej choroby właściciela) zapewnienie opieki zwierzętom poprzez umieszczenie ich w Schronisku lub gospodarstwie rolnym, z którym Związek Gmin Regionu Słupeckiego ma podpisaną umowę.