Strona główna

Witamy na stronach schronisko dla bezdomnych zwierząt, znajdującego się w miejscowości Ostrowo Kościelne, gmina Strzałkowo, na terenie województwa wielkopolskiego. Schronisko nadzorowane i prowadzone jest przez Związek Gmin Regionu Słupeckiego. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą stroną.

Do najważniejszych zadań schroniska należy:

1.Odławianie biegających luzem psów na obszarze gmin będących członkami Związku Gmin Regionu Słupeckiego i dostarczanie ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych w szczególności psów
i kotów.
3. Leczenie chorych zwierząt rokujących możliwości wyleczenia.
4. Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe.
5. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych oraz ślepych miotów.
6.Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym w schronisku.
7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadkach drogowych.
8. Doprowadzenie do lecznicy na obserwację zwierząt, które pokąsały człowieka lub podejrzanych o wściekliznę.
9. Prowadzenie akcji profilaktycznych i propagandowych mających na celu uświadomienie mieszkańcom gmin – stron porozumienia ich praw i obowiązków wobec zwierząt.
10.Zawiadamianie wójtów/burmistrzów gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego o znęcaniu się nad zwierzętami oraz o przetrzymywaniu zwierząt w niewłaściwych warunkach.
11.Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.
12. Wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt przebywających w schronisku przez lekarza weterynarii, z którym Związek Gmin Regionu Słupeckiego ma podpisaną umowę. Zabiegi kastracji i sterylizacji będą przeprowadzane wyłącznie u zwierząt u których nie istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.
13.W przypadkach znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi bądź w wyniku zdarzeń losowych (np. śmierci lub poważnej choroby właściciela) zapewnienie opieki zwierzętom poprzez umieszczenie ich w gospodarstwie rolnym z którym Związek Gmin Regionu Słupeckiego ma podpisaną umowę. W wyznaczonym gospodarstwie umieszczone zostaną zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielowi w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.