Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy przekazali karmę dla zwierząt schronisku w Ostrowie Kościelnym.

Schronisko przystąpiło do czipowania zwierząt w bazie SAFE-ANIMAL
Link do strony internetowej:  https://www.safe-animal.eu

Uprzejmie informujemy, że zdjęcia zwierząt aktualizowane są na bieżąca na Facebooku prowadzonym przez wolontariuszy. Odnośnik do strony Facebooka znajduje się w lewym górnym rogu.
Za wpisy umieszczane na Facebooku prowadzonym przez wolontariuszy Związek Gmin nie ponosi odpowiedzialności.

Przygarnięte zwierzę stanie się własnością znalazcy po upływie roku, jeśli właściciel zwierzęcia zawiadomiony o możliwości jego odbioru, w tym okresie zwierzęcia nie odbierze, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, zgodnie z art. 187 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121) – dalej k.c. w zw. z art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397) – dalej u.r.z. Możliwy jest również wcześniejszy termin nabycia zwierzęcia na własność, jeżeli znalazca zwierzęcia przekaże go staroście, deklarując jednocześnie chęć przejęcia go w przypadku, gdy właściciel nie odbierze zwierzęcia ze schroniska w ciągu 14 dni. Gmina nie musi podejmować działań związanych z odbiorem znalezionego zwierzęcia, jeżeli opiekuje się nim znalazca. Znalazca ma jednak obowiązek zawiadomienia starosty (a nie gminy) o znalezieniu zwierzęcia, któremu w przypadku, gdy nie może się nim zaopiekować przekazuje zwierzę. Wtedy to starosta zawiadamia gminę (schronisko) o konieczności zapewnienia mu opieki. Przepisy u.r.z. nie są jeszcze powszechnie znane, stąd znalazcy zwierząt, którzy nie mogą się nim opiekować dłużej niż kilka dni przekazują zgubę bezpośrednio do schroniska. Jeżeli gmina zostanie zawiadomiona o miejscu pobytu bezdomnego zwierzęcia powinna zorganizować jego odbiór i transport do schroniska. Jednocześnie, zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856) – dalej u.o.z., znalazca psa lub kota ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję. W przypadku, gdy do schroniska trafi pies, właściciel ma 14 dni czasu na odebranie go (czyli okres kwarantanny) – potem pies pozostaje do dyspozycji schroniska jako zwierzę bezdomne może być przekazane w ręce nowego właściciela. Inaczej rzecz się przedstawia z psami porzuconymi przez poprzednich właścicieli. Wtedy, znalazca porzuconego zwierzęcia staje się jego właścicielem w momencie objęcia go w posiadanie, zgodnie z art. 181 k.c., która stanowi, że własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się przez jej objęcie w posiadanie samoistne. W tym momencie pojawia się kwestia, jak rozpoznać, że pies został porzucony, a nie zagubiony. Nie jest to bowiem takie oczywiście. Można uznać, że np. pies przywiązany do drzewa, będący już w złym stanie fizycznym, to pies niewątpliwie porzucony przez właściciela. Nie sposób jednak stwierdzić, że właściciel psa porzucił, jeśli ten błąka się. W takim przypadku zastosowanie powinny znaleźć procedury albo opisane w art. 9a u.o.z (jeśli jest to pies lub kot) albo opisane w u.r.z., czyli znalazca zwierzęcia powinien o tym fakcie zawiadomić starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (zwierzęcia), który jest zobowiązany do poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru (art. 12 ust. 1 u.r.z.), a gdy dane właściciela zagubionego zwierzęcia nie są znane (zwierzę nie jest zaczipowane, a znalazca właściciela nie zna) obowiązkiem starosty jest dokonanie wezwania do odbioru zwierzęcia na tablicy, na której zamieszcza informację o poszukiwaniu osób uprawnionych do odbioru zguby. Przez cały ten okres znalazca może opiekować się zwierzęciem, a po upływie terminu wskazanego w art. 189 ust. 1 k.c. przejąć go na własność.