Program Opieki nad zwierzętami

U chwała nr XV/53/2018

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 23 lutego 2018 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w roku 2018”

Na podstawie § 6 pkt. 6, § 10 ust. 1 Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego (Dz. U. z 2015 r., poz. 12), art 69 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.)1 oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017, poz. 1840 t.j.)
Zgromadzenie Związku uchwala
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmin należących do Związku Gmin Regonu Słupeckiego w roku 2018”, zwany dalej Programem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do uchwały nr XV/53/2018

Zgromadzenia Związku

Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 23 lutego 2018 roku

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

NA TERENIE GMIN NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN REGIONU SŁUPECKIEGO W ROKU 2018

I. Wprowadzenie

1. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, zwany w dalszej części Programem, jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt.

2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 2018 w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących je podmiotów.

3. W Programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840).

4. Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych,

a w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich.

II. Cele Programu

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840).

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

III. Zadania w ramach Programu

W ramach Programu Związek Gmin Regionu Słupeckiego – właściciel schroniska dla bezdomnych zwierząt realizuje następujące zadania:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

IV Wykonawcy Programu

Realizację zadań w ramach Programu prowadzi:

1. Związek Gmin Regionu Słupeckiego-właściciel schroniska dla bezdomnych zwierząt znajdującego się w miejscowości Ostrowo Kościelne 35, który zrzesza 9 gmin: miasto Słupcę, gminę Słupca, Zagórów, Wilczyn, Lądek, Powidz, Orchowo, Ostrowite, Strzałkowo zwany w dalszej części „Związkiem”.

2.Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym nr 35, gm. Strzałkowo, zwane dalej „Schroniskiem”

V. Opieka nad wolno żyjącymi kotami

1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie 9 gmin realizuje Związek.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:

1) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących poprzez wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących na terenie ich przebywania, za zgodą i w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na której zwierzęta przebywają,

2) udzielaniu pomocy lekarskiej chorym kotom oraz na ich sterylizacji lub kastracji i ponownym ich wypuszczaniu,

3) stawianie bud dla kotów wolno żyjących na terenie ich przebywania za zgodą i w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na której zwierzęta przebywają.

VI. Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

2. Bezdomne zwierzęta na terenie gmin- członków Związku podlegają stałemu odławianiu przez pracownika schroniska. Zgłoszenia przyjmują urzędy gmin lub schronisko dla bezdomnych zwierząt.

3. Urzędy po przyjęciu zgłoszenia informują schronisko dla bezdomnych zwierząt o konieczności odłowienia zwierzęcia.

4. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

5. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.

6. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska.

7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego

w miejscowości Kąty 4, na terenie gminy Słupca.

8. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom:

1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii;

2) pomocy lekarsko – weterynaryjnej;

3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę;

4) po opuszczeniu kwarantanny, niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.

8. W przypadku zgłoszenia się do schroniska właściciela zwierzęcia ponosi on opłaty, które zostały ustalone w regulaminie schroniska dla zwierząt przyjętego uchwałą nr X/33/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 21 marca 2017 roku.

VII. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku

1. Związek realizuje sterylizację i kastrację zwierząt w Schronisku zgodnie z regulaminem schroniska dla zwierząt.

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegi kastracji i sterylizacji będą przeprowadzane wyłącznie u zwierząt u których nie istnieją

przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.

VIII. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez Schronisko, poprzez

przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska (sdbz.pl). Zasady adopcji bezdomnych zwierząt zawiera regulamin Schroniska przyjęty uchwałą nr X/33/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 21 marca 2017 roku.

2. Możliwość nieodpłatnego przekazywania ze Schroniska bezdomnych zwierząt organizacjom pozarządowym specjalizującym się w opiece nad konkretnymi rasami psów lub kotów.

3. Prowadzenie we współpracy z wolontariuszami działań edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt, poszanowania ich praw i odpowiedzialnego posiadania.

IX. Usypianie ślepych miotów

1. Uśpieniu mogą być poddane zwierzęta, które przyszły na świat w Schronisku.

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku.

3. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawia się w Schronisku w celu przekazania ich do utylizacji.

X. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym

gospodarstwie rolnym

1. W przypadkach znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi bądź w wyniku zdarzeń losowych (np. śmierci lub poważnej choroby właściciela) zapewnia się opiekę zwierzętom w gospodarstwie rolnym w miejscowości Kąty 4, na terenie gminy Słupca .
2. Opiekę nad zwierzętami sprawuje właściciel gospodarstwa do czasu znalezienia zwierzętom
nowego właściciela, który posiada odpowiednie warunki do przetrzymywania zwierząt gospodarskich. Koszty związane z opieką zwierząt gospodarskich, jeśli nie uda się ustalić właściciela do czasu przekazania nowemu właścicielowi ponosi Związek Gmin Regionu Słupeckiego.

XI. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

1. Lekarz weterynarii, z którym Związek ma podpisaną umowę zapewnia opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi pełnienia całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych niezwłocznie, od zgłoszenia telefonicznego przez uprawnione osoby (Policję, Straż, Związek Gmin Regionu Słupeckiego).

2. Całodobowa opieka weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych polega na udzieleniu pomocy rannym zwierzętom w miejscu zdarzenia lub w razie konieczności przewiezienia przez lekarza własnym transportem do zakładu leczniczego i udzielenia niezbędnej pomocy na miejscu, a następnie dostarczenia do schroniska dla zwierząt znajdującego się w m. Ostrowo Kościelne 35, gdzie będzie kontynuowane ewentualne leczenie, w przypadku zwierząt domowych. Inne zwierzęta należy dostarczyć do schroniska w celu przewiezienia zwierzęcia przez pracownika schroniska do gospodarstwa rolnego w przypadku zwierząt gospodarskich lub do najbliższego ośrodka rehabilitacji dla zwierząt.

W przypadku, gdy przewiezienie zwierzęcia z jakichkolwiek przyczyn będzie niemożliwe, tymczasowym przetrzymaniu zwierzęcia we właściwych warunkach sanitarno – bytowych.

Zastosowaniu eutanazji wobec zwierząt, które uległy ciężkiemu wypadkowi a ich stan zdrowia jest na tyle ciężki, że leczenie nie rokuje powodzenia.

3. Weterynarzem pełniącym całodobową opiekę weterynaryjną w 2018 roku na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego jest Pan Mariusz Witkowski prowadzący Gabinet weterynaryjny, ul. Słupecka 1, 62-406 Lądek.

XII. Finansowanie Programu

1. Na realizację zadań powierzonych Związkowi, gminy należące do Związku Gmin Regionu Słupeckiego w 2018 roku w ramach składki członkowskiej przeznaczą na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami następujące kwoty:

-gmina Słupca 36.591,36 zł,

– miasto Słupca 52.020,48 zł,

– gmina Lądek 22.529,28 zł,

– gmina Strzałkowo 39.144,96 zł,

– gmina Orchowo 14.983,68 zł,

– gmina Zagórów 34.241,28 zł,

– gmina Ostrowite 19.895,04 zł

– gmina Wilczyn 23.834,88 zł,

– gmina Powidz 8.455,68 zł.

Łącznie 251.696,64 zł, słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć 64/100 zł.

z tego na :

-zakup karmy dla kotów wolno żyjących 900,00 zł

– zakup bud dla kotów wolno żyjących 2.250,00 zł

– na sterylizację kotów wolno żyjących 3.150,00 zł

– kastracja kotów wolno żyjących 1.400,00 zł

– wynajem pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich – 4.428,00 zł

2. Środki wydatkowane są z zachowaniem przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych.

Uzasadnianie

do uchwały nr XV/53/2018

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 23 lutego 2018 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w roku 2018”

Art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017, poz. 1840 t.j.) zobowiązuje Radę Gminy do określenia corocznie w drodze uchwały do 31 marca Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Gminy należące do Związku Gmin Regionu Słupeckiego przekazały to zadanie Zgromadzeniu Związku.

Projekt programu zgodnie z art. 11 a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt przekazano do zaopiniowania:

1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,

2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy,

3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

1Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, Dz.U. z 2017, poz. 2232, Dz. U. z 2018, poz. 130