Program Opieki nad zwierzętami

Uchwała nr VI/22/2016

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w roku 2016”

Na podstawie art 69 ust 2 i art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015, poz. 1515.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013, poz. 856 ze zm.)
Zgromadzenie Związku uchwala
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmin należących do Związku Gmin Regonu Słupeckiego w roku 2016”, zwany dalej Programem, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

/-/ Wiesław Radniecki

                                                                                                   Załącznik do uchwały nr       VI/22/2016 Zgromadzenia Związku

Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 10 marca 2016 roku

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

NA TERENIE GMIN NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN REGIONU SŁUPECKIEGO W ROKU 2016

I. Wprowadzenie

1. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, zwany w dalszej części Programem, jest zgodny z ustawą o ochronie zwierząt.

2. Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w roku 2016 w ramach Programu wraz ze wskazaniem realizujących je podmiotów.

3. W Programie określono zadania, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zmianami).

4. Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych,

a w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich.

II. Cele Programu

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zmianami).

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.

III. Zadania w ramach Programu

W ramach Programu Związek Gmin Regionu Słupeckiego – właściciel schroniska dla bezdomnych zwierząt realizuje następujące zadania:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami,

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie rolnym,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

IV Wykonawcy Programu

Realizację zadań w ramach Programu prowadzi:

1. Związek Gmin Regionu Słupeckiego-właściciel schroniska dla bezdomnych zwierząt znajdującego się w m. Ostrowo Kościelne 35, który zrzesza 9 gmin: miasto Słupcę, gminę Słupca, Zagórów, Wilczyn, Lądek, Powidz, Orchowo, Ostrowite, Strzałkowo zwany w dalszej części „Związkiem”.

2.Schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Ostrowo Kościelne nr 35, gm. Strzałkowo, zwane dalej „Schroniskiem”

V. Opieka nad wolno żyjącymi kotami

1. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie 9 gmin realizuje Związek.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:

1) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących na terenie ich przebywania, za zgodą i w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na której zwierzęta przebywają,

2) udzielaniu pomocy lekarskiej chorym kotom oraz na ich sterylizacji lub kastracji i ponownym ich wypuszczaniu. Ilość wykonywanych zabiegów sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów jest przerowadzana w zależności od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

VI. Odławianie bezdomnych zwierząt

1. Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.

2. Bezdomne zwierzęta na terenie gmin- członków Związku podlegają stałemu odławianiu poprzez zgłoszenia od mieszkańców gmin, które przyjmują urzędy gmin lub schronisko dla bezdomnych zwierząt.

3. Urzędy po przyjęciu zgłoszenia informują schronisko dla bezdomnych zwierząt o konieczności odłowienia zwierzęcia.

4. Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

5. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.

6. Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do schroniska.

7. Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego

w miejscowości Kąty 4, na terenie gminy Słupca.

8. Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom:

1) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii;

2) pomocy lekarsko – weterynaryjnej;

3) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę;

4) po opuszczeniu kwarantanny, niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.

VII. Sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku

1. Związek realizuje sterylizację i kastrację zwierząt w Schronisku zgodnie z regulaminem schroniska dla zwierząt.

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegi kastracji i sterylizacji będą przeprowadzane wyłącznie u zwierząt u których nie istnieją

przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.

VIII. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez Schronisko, poprzez

przekazywanie zwierząt przebywających w Schronisku do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska (sdbz.pl).

2. Zasady adopcji bezdomnych zwierząt zawiera regulamin Schroniska przyjęty uchwałą

Nr IX/23/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 23 kwietnia 2012 r.

IX. Usypianie ślepych miotów

1. Uśpieniu mogą być poddane zwierzęta, które przyszły na świat w Schronisku.

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii zatrudniony w Schronisku.

3. Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawia się w Schronisku w celu przekazania ich do utylizacji.

X. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym

gospodarstwie rolnym

1. W przypadkach znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi bądź w wyniku zdarzeń losowych (np. śmierci lub poważnej choroby właściciela) zapewnia się opiekę zwierzętom w gospodarstwie rolnym w miejscowości Kąty 4, na terenie gminy Słupca .

2. Opiekę nad zwierzętami sprawuje właściciel gospodarstwa.

XI. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

1. Lekarz weterynarii, z którym Związek ma podpisaną umowę zapewnia opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi pełnienia całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych niezwłocznie, tj. w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia telefonicznego przez uprawnione osoby (Policję, Straż, Związek Gmin Regionu Słupeckiego).

2. Całodobowa opieka weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych polega na udzieleniu pomocy rannym zwierzętom w miejscu zdarzenia lub w razie konieczności przewiezienia przez lekarza własnym transportem do zakładu leczniczego i udzielenia niezbędnej pomocy na miejscu, a następnie dostarczenia do schroniska dla zwierząt znajdującego się w m. Ostrowo Kościelne 35, gdzie będzie kontynuowane ewentualne leczenie.

3. Weterynarzem pełniącym całodobową opiekę weterynaryjną w 2016 roku na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego jest Pan Szymon Kwiatkowski prowadzący Lecznicę dla zwierząt, ul. Słowackiego 9, 62-590 Golina.

XII. Finansowanie Programu

Na realizację zadań powierzonych Związkowi, gminy należące do Związku Gmin Regionu Słupeckiego w 2016 roku w ramach składki członkowskiej przeznaczą na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami następujące kwoty:

-gmina Słupca 34.156,80 zł,

– miasto Słupca 49.654,80 zł,

– gmina Lądek 20.980,80 zł,

– gmina Strzałkowo 36.774,00 zł,

– gmina Orchowo 14.256,00 zł,

– gmina Zagórów 32.277,60 zł,

– gmina Ostrowite 18.586,80 zł

– gmina Wilczyn 22.525,20 zł,

– gmina Powidz 7844,40 zł.

Łącznie 237.056,40 zł, słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć 40/100 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

/-/ Wiesław Radniecki

Uzasadnianie

do uchwały nr VI/22/2016

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 10 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupeckiego
w roku 2016”

Art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2013 r. nr 856 ze zm.) zobowiązuje Radę Gminy do określenia corocznie w drodze uchwały do 31 marca Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Gminy należące do Związku Gmin Regionu Słupeckiego przekazały to zadanie Zgromadzeniu Związku.

Projekt programu zgodnie z art. 11 a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt przekazuje się do zaopiniowania:

1) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,

2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy,

3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku

/-/ Wiesław Radniecki